O PROGRAMIE

Erasmus Plus jest Programem Unii Europejskiej ustanowionym na rzecz „kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu” na lata 2014-2020.

Program Erasmus + został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1288/2013. Program ten łączy i integruje wszystkie mechanizmy finansowania programów realizowanych przez Unię Europejską do roku 2013, takich jak:

  • „Uczenie się przez całe życie”(“Lifelong Learning Programme”) oraz programy „Comenius”, „Erasmus”, „Leonardo da Vinci” i „Grundtvig”,
  • „Młodzież w działaniu” (“Youth in Acion”),
  • pięć międzynarodowych programów współpracy,
  • dwustronne programy współpracy z krajami uprzemysłowionymi,
  • „Jean Monnet”
  • „Erasmus + sport”.

Zintegrowany program Erasmus + pozwala na przegląd dostępnych dla obywateli Unii Europejskiej możliwości rozwoju i uzyskania dotacji.  Ma on na celu również: ułatwienie dostępu i wspieranie synergii pomiędzy różnymi sektorami działań UE poprzez usunięcie barier między różnymi rodzajami projektów; zachęcenie nowych przedsiębiorstw do współpracy; promowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijanie nowych form współpracy.

Przyczyną ustanowienia programu Erasmus + jest zaistniała w Europie sytuacja społeczno-gospodarcza, gdzie bezrobocie dotyka prawie 6 milionów młodych ludzi, i które przekracza w niektórych krajach 50%. Jednocześnie istnieje ponad 2 miliony ofert pracy, jednak co trzeci pracodawca ma trudności w rekrutowaniu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Sytuacja ta wskazuje na istnienie istotnej rozbieżności pomiędzy wymaganiami pracodawców a umiejętnościami pracowników w Europie.

Erasmus + ma na celu znalezienie konkretnych rozwiązań tych problemów, poprzez umożliwianie dostępu do badań, szkoleń, zdobywania doświadczenia zawodowego lub wolontariatu za granicą. Jakość i znaczenie europejskich instytucji edukacyjnych, szkoleniowych i programów wsparcia dla młodych ludzi będą ulepszane poprzez poprawę metod nauczania i uczenia się, wdrażanie nowych programów rozwoju zawodowego nauczycieli i liderów młodzieżowych oraz poprzez lepszą współpracę między instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi a rynkiem pracy, w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w Europie i poza nią.

Budżet programu Erasmus + na lata 2014-2020 wynosi 14,7 miliardów euro, co stanowi 40% więcej w porównaniu do poprzedniego okresu programowania. Dodatkowe fundusze będą przeznaczone do promowania mobilności w szkolnictwie wyższym oraz nawiązywania współpracy z udziałem państw trzecich.

W 2015 roku program Erasmus + przeznaczy 1 736 000 000 euro na finansowanie promowania działań takich jak:

  • mobilność studentów, praktykantów, nauczycieli i innych pracowników oświaty, wymianę młodzieży, młodych pracowników i wolontariuszy,
  • stworzenie lub poprawę współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, szkoleniowymi i młodzieżą a rynkiem pracy,
  • wspieranie dialogu między instytucjami UE i dostarczanie szeregu konkretnych informacji potrzebnych do wprowadzenia reformy edukacji, propagowania szkoleń oraz poprawy dobrostanu młodzieży.

Po raz pierwszy program Erasmus + zapewnia finansowanie nie tylko uczelniom i instytucjom szkoleniowym, ale także innowacyjnym organizacjom, w ramach tak zwanych „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy umiejętności sektorowych”. Celem tych projektów jest zapewnienie synergii między sektorem edukacji i sektorem pracy poprzez umożliwienie interakcji między szkołami wyższymi, instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami aby stymulować innowacyjność i przedsiębiorczość, powstawanie nowych programów i podnoszenie kwalifikacji, oraz aby niwelować rozbieżności pomiędzy wymaganiami pracodawców a umiejętnościami pracowników.

Program Erasmus + sport koncentruje się na międzynarodowych projektach, które mają na celu wspieranie amatorskiego uprawiania sportu oraz rozwiązywanie problemów o charakterze globalnym, takich jak ustawianie meczów, doping, przemoc i rasizm, a także promowanie sprawiedliwego sędziowania, równości płci, integracji społecznej i powszechnej aktywności fizycznej.