Cele i zakres programu

Erasmus + – przegląd programu

Erasmus + to nowy program Unii Europejskiej powstały na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, który wszedł w życie 1 stycznia 2014. Został on zatwierdzony przez Radę Europejską dnia 19 listopada 2013 oraz przez Parlament Europejski dnia 03 grudnia 2013.

Pobierz tekst rozporządzenia

Ogólne cele programu

Nowy programu UE na rzecz promowania mobilności skupia się na nauce i współpracy ponadnarodowej. Kładzie on nacisk na wymianę dobrych praktyk w sektorze edukacji oraz wśród młodzieży. Program Erasmus +  sport koncentruje się głównie na projektach współpracy międzynarodowej oraz na promowaniu sportu na amatorskim poziomie.

Program Erasmus +  wspiera realizację celów takich jak:

 1. a) cele strategii Europa 2020, w tym realizacji głównego celu – działania na rzecz edukacji;
 2. b) cele strategiczne tworzenia ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia pracowników (ET 2020), w tym tworzenia odpowiednich poziomów odniesienia kształcenia pracowników względem rynku pracy;
 3. c) zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich;
 4. d) ogólne cele krótkoterminowej strategii UE na rzecz młodzieży (lata 2010-2018) w tym wsparcie nowoutworzonych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży
 5. e) działania na rzecz rozwoju sportu w wymiarze europejskim, zwłaszcza na poziomie lokalnym, plan działalności Unii na rzecz sportu, oraz;
 6. f) promowanie wartości europejskich, o których mowa w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Zakres programu

Program obejmuje wspieranie różnych sektorów w państwach członkowskich, z poszanowaniem ich struktur i specyficznych potrzeb, w następujących obszarach:

 1. a) edukacji i szkoleń na wszystkich poziomach w zakresie kształcenia ustawicznego, w tym edukacji szkolnej (Comenius), szkolnictwa wyższego (Erasmus), międzynarodowego szkolnictwa wyższego ( Erasmus Mundus), kształcenia i szkolenia zawodowego (Leonardo da Vinci) oraz kształcenia dorosłych (Grundtvig);
  b) programu „Młodzież w działaniu” (Youth in Action), zwłaszcza w kontekście pozaformalnego i nieformalnego uczenia się;
 2. c) sportu, a w szczególności promowania sportu dostępnego dla wszystkich.

Kluczowe działania programu

Cele programu będą realizowane poprzez następujące kluczowe działania:

 1. Wspieranie mobilności osób z sektora edukacji;
 2. współpracę na rzecz promowania innowacji i wymiany dobrych praktyk wśród młodych ludzi oraz
 3. wdrażanie reform politycznych wspierających reformę edukacji.